Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το δίκαιο του Εθνικού Κτηματολογίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-990-2
Σελίδες
XII + 356
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Π. Ματθαίου, Το δίκαιο του Εθνικού Κτηματολογίου, 2019


Η αφορούσα το Εθνικό Κτηματολόγιο νομοθεσία, όπως και εκείνη που ρυθμίζει το υφιστάμενο σύστημα μεταγραφών και υποθηκών, αποτελούν το νομοθετικό εκείνο πλέγμα που κατατείνει στην εκτέλεση και εφαρμογή πρωτίστως του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος του 1975/1986, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, σύμφωνα με το οποίο «η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους», αλλά και του άρθρου 17 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο "η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους". Ειδικότερα το σύστημα του Κτηματολογίου, το οποίο θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών και υποθηκών, αποσκοπεί, με μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα, στη δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων επί ακινήτων και στη διασφάλιση της δημόσιας πίστης σχετικά με τις εγγραπτέες πράξεις και τα δικαιώματα στα οποία αυτές αναφέρονται. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και καταχώρησης πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα που επιτρέπουν τη χάραξη ορθολογικότερης αναπτυξιακής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής γης. Υπό την έννοια αυτή είναι ιδιαίτερη η σημασία του θεσμού για την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας
Με τα δεδομένα αυτά, σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Κτηματολογίου, χρήσιμη σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας του Κτηματολογίου στη χώρα μας και να συμβάλει στον θεωρητικό προβληματισμό και στο διάλογο γύρω από τον ιδιόμορφο και διεπιστημονικό αυτό θεσμό.
Στην εν λόγω μελέτη γίνεται προσπάθεια συστηματικής παρουσίασης και ανάλυσης των διαδικασιών και των νομικών κανόνων σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και εντοπισμού των νομικών και πρακτικών ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικού όσο και σε επίπεδο δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι το προκριθέν στη χώρα μας σύστημα Κτηματολογίου αποτελεί σημείο τομής ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο. Υπό την έννοια αυτή το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επιστημονική συμβολή στη θεσμική θεώρηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί, πέρα από την παρουσίαση και το σχολιασμό του νομικού πλαισίου του Εθνικού Κτηματολογίου, να αποτελέσει και ένα είδος χρονικού της δύσκολης πορείας και της εξέλιξης του θεσμού.
Μεθοδολογικά, ακολουθείται σε γενικές γραμμές, αλλά όχι απαρέγκλιτα, η δομή των δύο συστατικών νόμων του θεσμού και εξετάζονται κριτικά οι επί αυτών επελθούσες τροποποιήσεις, ιδίως με τους πρόσφατους νόμους 4164/2013, 4512/2018 και 4602/2019. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια άτυπης κωδικοποίησης των αλλεπάλληλων νομοθετικών τροποποιήσεων των δύο βασικών νόμων 2308/1995 (που αφορά στην κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου) και 2664/1998 (που αφορά στην τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου) και παράθεσης των σημαντικότερων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδοτήσεων για την εφαρμογή τους.
Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει αναφορά στον ορισμό, τους σκοπούς, τις αρχές και τη νομική φύση του Κτηματολογίου γενικότερα και της κτηματογράφησης ειδικότερα, καθώς και στους φορείς σύνταξης του Κτηματολογίου, εντοπίζονται οι διαφορές του από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών και αναλύεται το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας της κτηματογράφησης από την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση έως τις πρώτες εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων στα κτηματολογικά βιβλία, όπως καθορίζεται με το Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και τις κατ' εξουσιοδότησή του κανονιστικές πράξεις. Τέλος γίνεται αναφορά στο ρόλο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και μετέπειτα Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (Ν. 4164/2013) έως την κατάργησή της με το Ν. 4512/2018.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το νομικό πλαίσιο της οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου από την έναρξη λειτουργίας του και εντεύθεν, όπως καθορίζεται ιδίως με τους νόμους 2664/1998 και 4512/2018, όπως ισχύουν. Τέλος γίνεται αναφορά στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου-Κω-Λέρου και στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online