Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Μεσιτεία ακινήτων

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
5
ISBN
978-960-648-737-8
Σελίδες
XX + 328
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 36.0

Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023


Η παρούσα μονογραφία ευρισκομένη στο επίκεντρο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου προσεγγίζει την καθολική και συστηματική ανάλυση όλων των αναφυόμενων ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων που άπτονται της μεσιτείας αστικών συμβάσεων. Εκκινεί από την έννοια της σύμβασης μεσιτείας και αναλύεται η νομική φύση αυτής, με αναφορά σε όλα τα αναγκαία ζητήματα προσέγγισής της, όπως ο τύπος της σύμβασης, η διάρκειά της κλπ. Στο πεδίο αυτής της ανάλυσης, δεν θα μπορούσαν να μην ερευνηθούν οι υποχρεώσεις των μερών και ειδικότερα οι υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων (κύριες και παρεπόμενες), καθώς και οι υποχρεώσεις του μεσιτικού εντολέα. Αναντίλεκτα, ερευνάται ο μεσίτης που αποτελεί και το κεντρικό πρόσωπο της μεσιτικής σύμβασης (η έννοια του μεσίτη και όλες οι προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητάς του, επί σκοπώ άσκησης του επαγγέλματός του), καθώς και η ύπαρξη των βοηθητικών αυτού προσώπων. Παρατίθενται όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη μεσιτική αμοιβή και το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής, το υπόχρεο, προς καταβολή της μεσιτικής αμοιβής, πρόσωπο και αναμφισβήτητα το ουσιωδέστερο ζήτημα των προϋποθέσεων καταβολής αυτής. Η ύλη περαιτέρω διαρθρώνεται στη δυνατότητα περιστολής της μεσιτικής αμοιβής. Παρατίθενται τα κριτήρια μείωσης αμοιβής, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος προβολής του δυσαναλόγου της αμοιβής, ως και ο προσδιορισμός αυτής. Τέλος, αναλύονται και λοιποί τρόποι απαλλαγής του μεσιτικού εντολέα από την καταβολή μεσιτικής αμοιβής, όπως και έτερες αξιώσεις που συνέχονται με τη μεσιτεία αστικών συμβάσεων και ειδικότερα οι αποζημιωτικές αξιώσεις, με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, ενώ συγχρόνως, αναλύονται τα συμφυή δικονομικά ζητήματα. Η μονογραφία ολοκληρώνεται με την προσέγγιση των συχνώς εμφανιζόμενων, πλην όμως, ιδιόμορφων ζητημάτων που ανακύπτουν, λόγω του ελεγκτικού μηχανισμού και πιο συγκεκριμένα της πειθαρχικής διάστασης και κλείνει με το επίμετρο, το οποίο περιέχει ουσιώδη συμπεράσματα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online