Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-296-0
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 286
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 34.0

Π. Παναγιώτου, Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων, 2021


Η παρούσα μονογραφία παρουσιάζει και αναλύει τα νομοθετικά και ερμηνευτικά ζητήματα του ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση επιχείρησης). Ειδικότερα, αντιμετωπίζει τα κυρίαρχα προβλήματα της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του ν. 4601/19 στις επιχειρήσεις, που έχουν οικονομική οργάνωση και της έκτασης των πρόσθετων και συμπληρωματικών ρυθμίσεων μέσω εταιρικών/εξωεταιρικών διαμορφώσεων και ερευνά το επιτρεπτό αυτών ως συναλλακτικά μορφώματα υπό το ν.4601/19. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται σε νομοθετικές ασάφειες και αντινομίες σχετικά με τη ρύθμιση των μετασχηματισμών και της σύγκρουσης του εταιρικού δικαίου με το φορολογικό, ζητήματα τα οποία εντοπίζει και αποπειράται να αποσαφηνίσει ο Συγγραφέας.

Η πραγμάτευση κάθε θέματος συνοδεύεται από συγκριτική επισκόπηση, που περιέχει πληροφορίες για την ουσία της ρύθμισης στην ισχύουσα νομοθεσία, στην ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία με εξαντλητική παράθεση της ελληνικής βιβλιογραφίας και νομολογίας. Στόχος του έργου είναι μια ευσύνοπτη αλλά πλήρης παράθεση των ζητημάτων που συνδέονται με τo μετασχηματισμό της επιχείρησης που συμβάλλει στην σωστή ερμηνεία του νόμου αλλά και στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online