Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-000
Σελίδες
ΧΧΧΙΙΙ + 866
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 84.0

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019


Η παρούσα δεύτερη έκδοση για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση λαμβάνει χώρα σε μία χρονική περίοδο όπου έχουν φανεί οι βασικές αδυναμίες του «Προγράμματος Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) και ο κοινός νομοθέτης αποπειράται να μεταβάλλει τον πολιτικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που αναζητά τη συναίνεση, την πολιτική σύγκλιση και την αναλογικότερη εκπροσώπηση, πολιτικών τάσεων και απόψεων στα συλλογικά αποφασιστικά όργανα των Ο.Τ.Α.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος «Κλεισθένης Ι» (Ν. 4555/2018) και του Νόμου 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις», (τολμούμε να τον αποκαλέσουμε και «Κλεισθένη ΙΙ»), καλείται να δοκιμαστεί στην πράξη από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, με την ανάληψη της διοίκησης από τις νέες περιφερειακές αρχές (και τις νέες δημοτικές αρχές, που δεν αποτελούν αντικείμενο αναφοράς στην παρούσα προσπάθεια), ύστερα από τη διπλή εκλογική διαδικασία της 26ης Μαῒου και της 2ας Ιουνίου 2019, όπου νοοτροπίες και πολιτικές διαφωνίες θα πρέπει να βρουν έναν κοινό τόπο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών και δημιουργίας με προοπτικές ανάπτυξης.
Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος για την ανάδειξη των μελών των οργάνων των Ο.Τ.Α., αλλά και η εισαγωγή σταθερών δομών, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Ο.Τ.Α., θα δώσουν την ευκαιρία ν’ αναπτυχθούν περισσότερο οι βασικές συνιστώσες του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ και στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από την ενίσχυση της στοχοθεσίας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, αλλά και της οικονομικότητας.
Η ενίσχυση της λογοδοσίας, μέσα από τη διενέργεια της εποπτείας νομιμότητας από τον υφιστάμενο θεσμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου έχει έναν έντονα «απο-πολιτικοποιημένο» και «απο-κομματικοποιη¬μένο» χαρακτήρα, αλλά και του «Επόπτη Ο.Τ.Α.» που ελπίζουμε να στελεχωθεί στο άμεσο μέλλον, σε αντικατάσταση του «μη στελεχωμένου» θεσμού του «Ελεγκτή Νομιμότητας», συγκλίνουν σε ένα κοινό τόπο. Ότι η εποπτεία νομιμότητας στις πράξεις των Ο.Τ.Α., ποτέ δεν θα πρέπει να είναι πολιτική, δεν θα πρέπει ν’ ασκείται από μετακλητούς υπαλλήλους, όπως στο παρελθόν, αλλά πάντοτε θα πρέπει ν’ ασκείται και να στηρίζεται σε βάσεις αντικειμενικές και πολιτικά αμερόληπτες.
Αυτό απαιτεί η απο-πολιτικοποιημένη δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή θα πρέπει ν’ απαιτούν οι πολίτες.
Ήδη οι αλλαγές συνεχίζονται και χωρίς να έχει εφαρμοστεί πλήρως η προηγούμενη νομοθεσία. Τόσο με το Νόμο 4622/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης», τόσο με το Νόμο 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όσο και με το Νόμο 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online