Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-360-8
Σελίδες
XVI + 946
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021


Το έργο συνιστά την πρώτη σε βάθος διεξοδική ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 1-36 ν. 4706/20. Το αντικείμενο της μελέτης δεν περιορίζεται στις διατάξεις που έχουν ενταχθεί στο κεφάλαιο που, στον παραπάνω νόμο, φέρει τυπικά τον τίτλο «εταιρική διακυβέρνηση», αλλά εκτείνεται και σε εκείνες με τις οποίες ενσωματώνεται η οδηγία 2017/828/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο και οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα διακυβέρνησης, όπως η ταυτοποίηση των μετόχων, η άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η πολιτική ενεργού συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσίας και η διαφάνεια σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρεξουσίων συμβούλων. Επιπρόσθετα, στο έργο περιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της εξέτασης των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, αυτοτελής αναλυτική ερμηνεία του άρθρου 44 ν. 4449/17 για την επιτροπή ελέγχου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης ως μέρος της οργανωτικής δομής της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στον κανονισμό λειτουργίας της.

Η κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4706/20, στοχεύει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που θέτει η εφαρμογή τους, αλλά και στην ανάλυση του γενικότερου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εισάγει ο παραπάνω νόμος, σε συσχέτιση με την ενωσιακή νομοθεσία και με τον ν. 4548/18 για τις ανώνυμες εταιρίες. Καλύπτονται, συνεπώς και οι δύο πόλοι εξουσίας στην ανώνυμη εταιρία, το διοικητικό συμβούλιο και οι μέτοχοι, με επίκεντρο τόσο την ιεραρχική τους θέση στη δομή της εταιρίας όσο και τη συνέργειά τους για την ορθή λειτουργία της. Ειδικά δε ως προς το διοικητικό συμβούλιο, διακρίνεται η διαφορετική αποστολή που αναλαμβάνουν τα εκτελεστικά, τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μέλη του, ενώ εξειδικεύεται η διαφοροποίηση της σύνθεσής του και η καταλληλότητα των μελών του. Τα άρθρα του νόμου προσεγγίζονται και υπό το πρίσμα μίας αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης του ν. 4706/20 σε αναφορά και με τις θέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διατυπώνονται στις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους της.

Το έργο, συνεπώς, δεν χρησιμεύει μόνον ως οδηγός για την εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων που θεσπίζει αυτός ο νόμος, αλλά -παράλληλα- επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online