Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-501-5
Σελίδες
XXXVI + 1050
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 95.0

Δ. Ράικος, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, 4η έκδ., 2022


Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη αναγκαία η τέταρτη έκδοση του βιβλίου, συνεπεία των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». Οι εν λόγω σημαντικές μεταβολές αφορούν το ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και το δίκαιο της έννομης προστασίας στο πεδίο των σχετικών διαφορών, τόσο στο διοικητικό (προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ, ήδη ΕΑΑΔΗΣΥ), όσο και στο δικαστικό επίπεδο. Τροποποιήσεις, όμως, συντελούνται και στο πεδίο της επίλυσης των διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης στο στάδιο παροχής έννομης προστασίας με τις διοικητικές προσφυγές. Επιπλέον, με τον ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59) δημιουργήθηκε μια ενιαία ανεξάρτητη αρχή για το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων που προήλθε από τη συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας νέας δυναμικής στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων που οδήγησε στην ανάγκη, εκτός άλλων, και ορολογικής εναρμόνισης του παρόντος βιβλίου.
Όπως συνέβη με τις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου, έτσι και η παρούσα συνοδεύεται από ενημέρωση της βιβλιογραφίας και πλούσια και επικαιροποιημένη νομολογία των δικαστηρίων (ΔΕΕ, Συμβουλίου Επικρατείας, Αρείου Πάγου, Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολιτικών δικαστηρίων και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων).

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online