Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-932-2
Σελίδες
XXIV + 503
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 54.0

Ι. Ρόκας, Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 2019


Το παρόν αποτελεί επιμελημένη έκδοση του νέου νόμου 4583/2018 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, με κριτικά σχόλια και παρατηρήσεις. Με τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου, το ελληνικό δίκαιο μαζί με τα δίκαια των λοιπών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, γνωστή ως IDD (Insurance Distribution Directive), και συγχρόνως τέθηκαν σε ισχύ τέσσερις Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, που συμπληρώνουν το ριζικά νέο νομοθετικό περιβάλλον του σημαντικού αυτού κλάδου της Οικονομίας, που στοχεύει πρωταρχικά στη βελτίωση της υπηρεσίας και στην ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και γενικότερα του δέκτη υπηρεσιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Το νέο δίκαιο δεν είναι πλέον απλώς το δίκαιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και των επαγγελματιών του κλάδου αυτού, αλλά το δίκαιο που διέπει κάθε διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, έστω και αν η διανομή έγινε από την ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση, καθόσον και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ο αγοραστής να προστατεύεται εξίσου και να έχει την ίδια υψηλή ποιότητα υπηρεσίας. Ακόμα, το νέο δίκαιο εξισώνει τον βαθμό προστασίας που απολαμβάνει ο πελάτης επενδυτικής επιχείρησης με εκείνον του πελάτη επενδυτικού προϊόντος που βασίζεται σε ασφάλιση, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό της ενωσιακής νομοθεσίας.
Το έργο «H διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μετά την εφαρμογή της Οδηγίας IDD» αποτελεί το προϊόν της επεξεργασίας του συνόλου του νέου ενωσιακού και ελληνικού θεσμικού πλαισίου της διανομής. Οι κριτικές παρατηρήσεις και τα σχόλια που ενσωματώνονται στις εκατοντάδες των υποσημειώσεων που περιέχει, σε συνδυασμό με την παράλληλη παράθεση του νόμου και του αντίστοιχου κειμένου της IDD έχουν σκοπό να προσφέρουν διευκρινίσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να συστηματοποιήσουν διατάξεις και συνολικά να καταστήσουν περισσότερο κατανοητό το νέο νόμο. Στο έργο περιλαμβάνονται ακόμη το κείμενο της Οδηγίας IDD, των Κανονισμών IBIPs, POG, PID, PRIIPS και KID για την εφαρμογή της και αλφαβητικά ευρετήρια.
Το έργο εντοπίζει μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν επεξήγησης και δίδει σχετικές απαντήσεις, πράγμα αναγκαίο καθόσον ο νέος νόμος 4583/2018 δεν είναι μία απλή μεταφορά της Οδηγίας, αλλά εναρμόνιση με παρεκκλίσεις από το κείμενό της ή/ και συμπληρώσεις, αφού η Οδηγία αφήνει ζητήματα εκτός των ρυθμίσεών της, όπως οι σχέσεις ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικής επιχείρησης, η αποζημίωση του πράκτορα που έληξε η πρακτοριακή του σύμβαση, το προμηθειακό καθεστώς κττ. Επίσης, ο νέος νόμος δεν επικεντρώνεται μόνο στην Οδηγία, γιατί καταργεί το σύνολο των σχετικών μέχρι σήμερα ρυθμίσεων, πράγμα που γεννά πρόσθετα ερμηνευτικά ζητήματα, στα οποία δίδεται απάντηση. Ο εντοπισμός, στον οποίο προβαίνει το έργο, με ειδική ένδειξη των διατάξεων του νόμου που δεν προέρχονται από την Οδηγία και η αναφορά τόσο των διατάξεών του μία προς μία που αντιστοιχούν στην Οδηγία όσο κυρίως των διατάξεων της Οδηγίας που αντιστοιχούν στο νόμο, αλλά και η μνεία κάθε φορά για το τι αφορούν οι ατελείωτες παραπομπές του νόμου και των κειμένων των Κανονισμών σε άρθρα και διατάξεις άλλοτε του νόμου άλλοτε της Οδηγίας, είναι απαραίτητο βοήθημα για τον εφαρμοστή της νομοθεσίας, που τον απαλλάσσει από χρονοβόρες αναζητήσεις και τη συνακόλουθη ανασφάλεια.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online