Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Natura και Χρήσεις Γης

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-648-535-0
Σελίδες
VI + 60
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Συλλογικό Έργο, Natura και Χρήσεις Γης, 2022


Ο Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ διοργάνωσε την 30.3.2022, στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Αβέρωφ, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Natura 2000 και χρήσεις γης».
Ως γνωστόν η Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές (YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την ΚΥΑ 33318/30281/28.12.1998 και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).
Ήδη από το 2019 εκπονούνται 11 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για 23 ομάδες περιοχών για τις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης σε κάθε ζώνη. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχέδια διαχείρισής τους και με βάση την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και τη γνώμη της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000, εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του ΥΠΕΝ, με το οποίο χαρακτηρίζονται οι περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων που συμπεριλαμβάνουν τις χρήσεις γης που θα αναπτυχθούν σε αυτές (άρθρο 21 § 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 § 1 του ν. 4685/2020). Ακολούθως θεσπίστηκαν με τον ν. 4759/2020, τα άρθρα 14α, 14β, 14γ, και 14δ στο π.δ. 59/2018, που προβλέπουν ένα τετράπτυχο ζωνών με σαφείς καθορισμένες χρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό εγείρεται πλήθος ζητημάτων που παρουσιάζονται στο παρόν, όπως ζητήματα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, τη διακυβέρνηση των Προστατευόμενων Περιοχών και την προστασία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online