Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ερανισμοί και Ανταποδόσεις Θέμιδος

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-152-4
Σελίδες
ΧΧ + 789
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 60.0

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί και Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 2, 2014


Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 40 μελέτες του συγγραφέα της τελευταίας πενταετίας, όλες των οποίων αναφέρονται σε θέματα αστικού δικονομικού, αστικού και κτηματολογικού δικαίου.

Μεταξύ πολλών άλλων περιέχονται δικονομικές μελέτες που αναφέρονται στις διαπλαστικές αποφάσεις· στην καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη· στην πλαγιαστική άσκηση αγωγής των άρθρων 932-933 ΑΚ· στην αγωγή κακοδικίας εις βάρος συμβολαιογράφου· στην επίδραση της διαδοχής (ειδικής ή καθολικής) στην ένσταση της ΑΚ 281· στην παρέμβαση μετόχου Α.Ε.· στο κατ’ άρθρ. 214 ΑΚ πρακτικό ως τίτλο προς μεταγραφή· στην παραπομπή της υποθέσεως από τον Άρειο Πάγο και στη συζήτησή της ενώπιον του εφετείου· στην τριτανακοπή δικαστικής αποφάσεως· στη διαταγή πληρωμής από απαίτηση που προέρχεται από διοικητική σύμβαση· σε ζητήματα από την αίτηση αναστολής εκτελέσεως· στην ηλεκτρονική διεξαγωγή πλειστηριασμού· σε ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου· στο δικαίωμα αποζημίωσης του καθού η άκυρη εκτέλεση· στην παθητική νομιμοποίηση στις δίκες περί την εκτέλεση· στην ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτων.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται μελέτες που επικεντρώνονται σε εφαρομογές κτηματολογικού δικονομικού δικαίου· σε ζητήματα επικύρωσης «ανώμαλης» δικαιοπραξίας επί κτηματολογικών εγγραφών· στην αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου, αλλά και μελέτες που αναφέρονται στη σύσταση με διαθήκη δουλείας υπό αναβλητική αίρεση· στη μεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά· για τη δυνατότητα του οφειλέτη να ορίσει σειρά καταλογισμού διαφορετική από αυτή του άρθρου 423 ΑΚ και πολλές άλλες.

Τέλος, στην τελευταία ενότητα του τόμου περιλαμβάνονται οι ξενόγλωσσες εισηγήσεις του συγγραφέα σε διεθνή συνέδρια, οι οποίες και αναφέρονται στη διαμεσολάβηση, στην κατ’ έφεση δίκη, στη διαταγή πληρωμής, στο συμβολαιογράφου ως όργανο αναγκαστικής εκτελέσεως, στην ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού και στο θεσμό του estoppel.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online