Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-186-9
Σελίδες
XXVII + 227
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Θ. Πανάγος, Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, 2014


Η α­νά­λυ­ση που ε­πι­χει­ρεί­ται στο παρόν έργο, δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα στον α­να­γνώ­στη να α­πο­κω­δι­κο­ποι­ή­σει πολ­λές και σο­βα­ρές πλευ­ρές της λει­τουρ­γί­ας του πε­τρε­λα­ϊ­κού το­μέ­α, να κα­τα­νο­ή­σει βα­θύ­τε­ρα τις ι­δι­αι­τε­ρό­τη­τές του και να αν­τι­λη­φθεί την α­ναγ­και­ό­τη­τα ύ­παρ­ξης ε­νός ει­δι­κού ρυθ­μι­στι­κού κα­θε­στώ­τος και οι­κο­νο­μι­κού πλαι­σί­ου στή­ρι­ξης των πε­τρε­λα­ϊ­κών δρα­στη­ρι­ο­τή­των.

Ακολούθως, δίνει τη δυνατότητα να κατανοηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων αυτών, η φύση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και ο τρόπος άσκησής τους στην αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση. Να αναγνωριστούν οι δικλείδες διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος σε εθνικό και οικονομικό επίπεδο μέσα από το σύστημα ελέγχου της ταυτότητας, της αξιοπιστίας, της οικονομικής και τεχνικής επάρκειας των αναδόχων, καθώς και από το σύστημα οικονομικού ελέγχου της επιχειρηματικής δράσης των αναδόχων και του τρόπου υπολογισμού και απόδοσης των δημόσιων εσόδων (φόροι και μισθώματα).

Περαιτέρω, βοηθά στην αντίληψη όλων εκείνων των μέτρων που συνθέτουν την περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, των διαδικασιών που επιβάλλονται για τη λήψη των σχετικών αδειών, ανάλογα με τη φύση της εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των σχετικών πόρων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργία της σύμβασης. Τέλος, συνδράμει, ώστε να αποσαφηνιστούν με τρόπο απλό οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης και ο τρόπος της επίλυσης των διαφορών που τυχόν προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Το έργο, επικουρεί, επίσης, ώστε να θεωρηθεί το ισχύον πλαίσιο μέσα από το πρίσμα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, τις αρχές και τους κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας και τις ρυθμίσεις της Συνθήκης για την Ενεργειακό Χάρτη και να φωτίσει θέματα που ευρέως απασχολούν τα τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη (όπως υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ). Τέλος, συνδράμει στην κατανόηση των τρόπων και των κανόνων παραχώρησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε διεθνές επίπεδο.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online